www.pilewski.pl - english version

Koligacje Rodowe

Na przestrzeni ostatnich lat otrzymywałem dosyć dużo rodzinnych pytań, korekt i wiele z nich dotycz±cych rodzinnych koligacji. Drzewo rodowe zwykle kończy się na żeńskim potomku wraz z informacj± jej wyj¶cia za m±ż.
Nie jest to dyskryminacja jak tylko fakt że rozpoczyna now± gał±ż innego rodu.
Żona traci nazwisko swoich rodzicieli a przyjmuje rodowe nazwisko swojego męża. Wielokrotnie te koligacje dla Pilewskich s± bliskie, inne z kolei dopiero się odnajduj±.
W zwi±zku z tym, że razem z nimi tworzymy historię, nowy dział umożliwi nie tylko zbliżenia się z pokrewnymi rodami, ale również poznanie innych rodzinnych więzów.
Kontakty te, będziemy zamieszczać na stronie Pilewskich, pod rodowym nazwiskiem i krótk± histori± kiedy i jak do koligacji doszło.

Sławomir Klec Pilewski

Akt M Nr 17/1882. Koziróg Leśny. Działo się w Tłuchowie dnia 5/17 września 1882 roku o godzinie 4 po południu. Oznajmiamy, że w obecności ¶wiadków: Stefana Cybulskiego lat 50 ze wsi Koziróg Leśny, i Szymona Żochowskiego lat 48 z Rumunek Kamieńskich, obu włościan, tego dnia zawarty został religijny związek małżeński między: Stanisławem Stanżewskim kawalerem lat 28, synem Feliksa Stanżewskiego i nieżyj±cej jego zony Konstancji z domu Adamska, urodzonym w Ł±żynie, kołodziejem mieszkaj±cym we wsi Koziróg Le¶ny tutejszej parafii – i Aniel± Pilawsk± pann± lat 16, córk± nieżyjącego Macieja i żyj±cej żony jego Martyny z domu Milewska, urodzon± i mieszkając± przy matce we wsi Koziróg Leśny tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym ko¶ciele parafialnym: 15/27, 22 sierpnia/3 września i 29 sierpnia/10 września bież±cego roku. Pozwolenie od uczestnicz±cej osobi¶cie przy akcie małżeństwa matki panny młodej udzielone zostało ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przed¶lubnej. Religijnego ¶lubu udzielił ksi±dz niżej podpisany. Akt ten obecnym niepi¶miennym przeczytany i następnie przez nas tylko podpisany został. Administrator tłuchowskiej parafii, prowadz±cy akta stanu cywilnego, ks. St. Nowakowski /.../. Jest tłumaczeniem z języka rosyjskiego. Za pisanie aktów ko¶cielnych po polsku księża byli zsyłani na Sybir.